Kyrkovalet i Finland – små steg framåt

Den 13 februari 2024 förrättades det val till kyrkomöte och nio stiftsfullmäktige i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Berättigade att rösta i valen var ungefär 5.000 präster samt 7.200 lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige eller församlingsråd. När det gäller kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, utsåg lekmannamedlemmarna 64 lekmän och prästerna 32 präster av de sammanlagt 96 ombuden. Detta förfarande skiljer sig alltså från det svenska där alla församlingsmedlemmar har rösträtt och direkt väljer sina ombud till stiftsfullmäktige och kyrkoråd.

Valresultatet till kyrkomötet innebar stor förnyelse, hela 60 nya ansikten blir det mandatperioden 2024-2028. Till detta kyrkomöte ökade också kvinnornas andel. Historiskt har det också varit en rörelse mot ökad jämställdhet i antal ombud. Till kyrkomötet 2016 valdes 35 kvinnor att jämföra med 45 kvinnor år 2024 .

När det gäller fördelningen mellan konservativa och liberala ombud ökade andelen liberala något så att de nu är i en mycket knapp majoritet. Fortfarande gäller dock att fördelningen i åsikterna hos ombuden är sig ganska lik. Det finns fortfarande ett mindre antal ombud som sätter Bibeln och bekännelsen främst och inte vill ha förnyelse av lärorna och på andra sidan en mer än dubbelt så stor grupp som tvärtom sätter förnyelse och jämställdhet i främsta rummet. Däremellan finns en stor grupp, majoritet, som är mer moderat konservativa eller moderat liberala och önskar kompromisslösningar.

Valresultatet innebär trots allt att den evangeliskt-lutherska kyrkan fortsätter ta små steg mot en mer jämlik, inkluderande och jämställd kyrka. Det går långsamt framåt. Vi får inte glömma att de första kvinnliga prästerna vigdes (94 stycken på samma dag)  först 1988 och att den första kvinnliga biskopen (Irja Askola, Helsingfors) inte tillträdde förrän år 2010.

I Sverige vigdes de första kvinnliga prästerna år 1960, och den första kvinnliga biskopen utsågs år 1997. År 2009 beslöt kyrkomötet i Uppsala att äktenskapet kan omfatta alla par oavsett kön, dock med kompromissen att enskilda präster skulle få ha kvar sin ”samvetsfrihet” att personligen slippa viga samkönade par. Kanske kommer den lutherska kyrkan i Finland att besluta att följa sin svenska systerkyrka i spåren vid kyrkomötet  i Åbo 13-17 maj. Den 13 mars, en månad efter kyrkovalet, utformade biskoparna i Finland nämligen ett förslag till ny skrivning i kyrkoordningen när det gäller vigsel av samkönade par. Detta innebär ett tillägg till den mening som säger att ”äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna”. Detta tillägg säger att äktenskap också kan ingås mellan två personer (oavsett kön). Förslaget gick inte igenom enhälligt eftersom biskopen Matti Salomäki (Lappi) anmälde avvikande uppfattning. För att förslaget, som beskrivs som ett kompromissförslag, skall gå igenom måste ¾-delar av kyrkomötets ombud anta det. Striden står här om de moderat konservativa ombudens röster. Mer än hälften av dessa bör anta kompromissförslaget för att det skall bli verklighet. Jag skulle tro att det kan göra det, men osvuret är bäst.

Skulle förslaget införlivas i kyrkoordningen kommer Finland att ligga i samma fas som Sverige. Samkönade äktenskap kommer vara en möjlighet för alla. Dock återstår för båda länderna att ta nästa steg, att göra kyrkoordningens skrivningar om äktenskapet helt och fullt könsneutrala. Förr eller senare bör detta steg vara möjligt att ta.

Peter Björkman